Đếm số phần tử x

0

Bài toán: Đếm số phần tử x xuất hiện trong mảng

Input:  mảng a có n phần tử

Xử lý:  gán biến đếm=0

Duyệt mảng, tìm các giá trị bằng x, mỗi lần tìm được x thì đếm+1

Output: đếm số phần tử bằng x

Hàm đếm số phần tử x

Chương trình

 

LEAVE A REPLY