Computer Networks – Mạng máy tính

0

Sau khi học xong học phần Mạng máy tính - Computer Networks, sinh viên có khả năng:

Về kiến thức:

 • Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về mô hình mạng OSI, TCP/IP, các kỹ thuật mạng LANs, WANs, các chuẩn IEEE và các dịch vụ mạng Internet. Các thiết bị mạng như repeater, hubs, switches, routers, brigde… khái niệm về an toàn mạng máy tính,…

Về kĩ năng:

 • Có khả năng đọc hiểu các kiến thức mở rộng của môn học mạng máy tính, tự tìm kiếm và đọc hiểu được các tài liệu tiếng anh. Có khả năng cấu hình một số thiết bị mạng và thiết kế xây dựng mạng LAN.

Mô tả vắn tắt nội dung học phần lý thuyết Mạng máy tính - Computer Networks:

 • Giới thiệu các mô hình mạng như: mô hình tham chiếu các hệ thống mở OSI, mô hình TCP/IP.
 • Các loại phương tiện truyền dẫn hữu tuyến và vô tuyến, các kỹ thuật trong mạng LANs, WANs, mạng Internet và các dịch vụ trên Internet.
 • Đi sâu giới thiệu về các kỹ thuật mạng trong LAN, chuẩn IEEE 802.x, các thiết bị mạng và thiết kế, xây dựng mạng LAN.
 • Các kỹ thuật định tuyến và chọn đường trong kết nối liên mạng.
 • Ngoài ra môn học còn giới thiệu một số kiến thức chuyên sâu về mạng như: an toàn và bảo mật mạng, kỹ thuật mạng riêng ảo, quản trị mạng.

Mục tiêu của học phần Thực hành Mạng máy tính
Sau khi học xong Thực hành Mạng máy tính này, sinh viên có khả năng:

 • Bấm cáp, triển khai các loại phương tiện truyền dẫn,
 • Cấu hình địa chỉ IP.
 • Sử dụng được các thiết bị mạng thông dụng,
 • Cài đặt và cấu hình mạng workgroup; quản lý người dùng, phân quyền, thiết lập chính sách, quản lý một số dịch vụ mạng.

Mô tả vắn tắt nội dung học phần Thực hành Mạng máy tính

Học phần Thực hành Mạng máy tính gồm các nội dung sau:

 • Cài đặt hệ điều hành
 • Cách thức bấm cáp mạng;
 • Thi công mạng
 • Cấu hình địa chỉ IP tĩnh và động;
 • Các dòng lệnh cơ bản quản lý mạng;
 • Cấu hình cơ bản với các thiết bị mạng cơ bản Hub, Switch, Router, Access point.
 • Quản trị tài khoản và chính sách cục bộ
 • Cài đặt và cấu hình mạng workgroup; quản lý người dùng, phân quyền, thiết lập chính sách,…
 • Quản trị tài nguyên mạng
 • Kết nối giữa các thiết bị và quản trị một số dịch vụ trong mạng máy tính.
 • Chẩn đoán và xử lý sự cố mạng thường gặp trong mạng máy tính
 • ...

Lưu ý: Sau mỗi bài học đều có câu hỏi trắc nghiệm nếu bạn hoàn thành 50% câu trả lời đúng trở lên thì sẽ qua học bài mới!

Module 1 Tổng quan về mạng máy tính
Unit 1 Slide bài giảng Tổng quan về mạng máy tính
Unit 2 Trắc nghiệm kiến thức Tổng quan về mạng máy tính
Module 2 Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI
Unit 1 Slide bài giảng Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI
Unit 2 Trắc nghiệm kiến thức Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI
Module 3 Mô hình TCP/IP và mạng Internet
Unit 1 Slide bài giảng Mô hình TCP/IP và mạng Internet
Unit 2 Trắc nghiệm kiến thức Mô hình TCP/IP và mạng Internet
Module 4 Phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng
Unit 1 Slide bài giảng Phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng
Unit 2 Trắc nghiệm kiến thức Phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng
Module 5 Mạng cục bộ LAN
Unit 1 Slide bài giảng Mạng cục bộ LAN
Unit 2 Trắc nghiệm kiến thức Mạng LAN
Module 6 Mạng diện rộng WAN
Unit 1 Slide bài giảng Mạng diện rộng WAN
Unit 2 Trắc nghiệm kiến thức Mạng WAN
Module 7 An toàn thông tin mạng máy tính
Unit 1 Slide bài giảng An toàn thông tin mạng máy tính
Unit 2 Trắc nghiệm kiến thức An toàn thông tin mạng máy tính
Module 8 Cài đặt hệ điều hành và các ứng dụng
Unit 1 Hướng dẫn Cài đặt hệ điều hành và các ứng dụng
Unit 2 Trắc nghiệm kiến thức Cài đặt hệ điều hành và các ứng dụng cần thiết
Module 9 Hoạch định địa chỉ IP và Triển khai dịch vụ DHCP
Unit 1 Hướng dẫn Hoạch định địa chỉ IP và Triển khai dịch vụ DHCP
Unit 2 Trắc nghiệm kiến thức phần Hoạch định địa chỉ IP và Triển khai dịch vụ DHCP
Module 10 Thi công hoàn chỉnh một mạng máy tính
Unit 1 Hướng dẫn Thi công hoàn chỉnh một mạng máy tính
Unit 2 Trắc nghiệm kiến thức Thi công hoàn chỉnh một mạng máy tính
Module 11 Quản trị tài khoản và chính sách cục bộ
Unit 1 Hướng dẫn Quản trị tài khoản và chính sách cục bộ
Unit 2 Trắc nghiệm kiến thức phần Quản trị tài khoản và chính sách cục bộ
Module 12 Quản trị tài nguyên mạng
Unit 1 Hướng dẫn Quản trị tài nguyên mạng
Unit 2 Trắc nghiệm kiến thức phần Quản trị tài nguyên mạng
Module 13 Chẩn đoán và xử lý sự cố máy tính và mạng
Unit 1 Trắc nghiệm kiến thức Chẩn đoán và xử lý sự cố máy tính và mạng
Module 14 Kiểm tra kết thúc môn học
Unit 1 Trắc nghiệm kiến thức môn Xây Dựng Hạ Tầng mạng
Unit 2 Trắc Nghiệm Môn Xây Dựng Hạ Tầng
SHARE