Microsoft Exchange Server 2016

0

Khóa học Microsoft Exchange Server 2016 cung cấp cho Học viên các kiến thức và kĩ năng cần thiết trong việc lập kế hoạch, triển khai, quản lý, bảo mật và hỗ trợ người dùng trên nền tảng hệ thống Microsoft Exchange Server 2016.

Mục tiêu của khóa học

- Thiết kế và triển khai hệ thống Mail Exchange Server 2016 theo quy mô tổ chức.
- Lập kế hoạch,triển khai và cấu hình các dịch vụ Mailbox, Client Access và Message Transport.
- Triển khai giải pháp cân bằng tải và hỗ trợ khả năng chịu lỗi cho hệ thống Exchange Server 2016.
- Triển khai và cấu hình các chính sách, tuân thủ và bảo mật cho dịch vụ tin nhắn và thư điện tử.
- Thiết kế và nâng cấp chuyển đổi từ hệ thống mail phiên bản trước sang hệ thống Exchange Server 2016 cũng như thực hiện các giải pháp tích hợp hay giao tiếp với Exchange Online.

Nội dung chính của khóa học

Có 2 phần chính

Administering Microsoft Exchange Server 2016: từ Module 1 đến Module 12

Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016: từ Module 13 đến Module 24

Module 1 Deploying Exchange Server 2016
Unit 1 Install MS Exchange 2016 in Window Server 2012 R2
Unit 2 Cài đặt Microsoft exchange 2016 trên windows server 2016
Module 2 Managing Exchange Server 2016 servers
Unit 1 Configuring Mailbox Database on Windows server 2012
Unit 2 Quản lý mailbox trên Exchange 2016 trên Windows server 2016
Unit 3 Quản lý mailbox trên exchange 2016 | Meeting | Shared Mailbox
Module 3 Managing recipient objects
Unit 1 Configuring Database Availability Groups
Unit 2 Managing Recipient Objects
Module 4 Managing Microsoft Exchange Server 2016 and recipient objects by using Exchange Management Shell
Unit 1 Exchange Management Shell
Module 5 Implementing client connectivity
Unit 1 Configure Client Access
Unit 2 Configure Outlook Web App Policies
Module 6 Managing high availability in Exchange Server 2016
Unit 1 High availability in Exchange Server 2016
Module 7 Implementing disaster recovery for Exchange Server 2016
Unit 1 Implementing Disaster Recovery
Module 8 Configuring and managing message transport
Unit 1 Configure Message Transport Security
Module 9 Configuring antivirus, antispam, and malware protection
There are no units in this module.
Module 10 Implementing and managing Exchange Online deployments
There are no units in this module.
Module 11 Monitoring and troubleshooting Microsoft Exchange Server 2016
Unit 1 Monitoring Performance Exchange Server
Module 12 Securing and maintaining Exchange Server 2016
Unit 1 Configuring Administrative Security and Auditing
Module 13 Planning Exchange Server deployments
There are no units in this module.
Module 14 Planning and deploying Exchange Server 2016 Mailbox services
There are no units in this module.
Module 15 Planning and deploying message transport
Unit 1 Planning and Configuring Message Transport
Module 16 Planning and deploying client access
There are no units in this module.
Module 17 Designing and implementing high availability
There are no units in this module.
Module 18 Maintaining Exchange Server 2016
There are no units in this module.
Module 19 Designing messaging security
There are no units in this module.
Module 20 Designing and implementing message retention
There are no units in this module.
Module 21 Designing messaging compliance
Unit 1 Configure Message Compliance
Module 22 Designing and implementing messaging coexistence
There are no units in this module.
Module 23 Upgrading to Exchange Server 2016
There are no units in this module.
Module 24 Planning a hybrid Exchange deployment
There are no units in this module.
SHARE