Slide bài giảng Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI

0

Nội dung

 • Kiến trúc phân tầng
 • Mô hình OSI (Open Systems Interconnection)

MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU Mục đích

 • Giới thiệu các nguyên tắc chuẩn hóa và phân tầng mạng máy tính
 • Giới thiệu mô hình OSI, vai trò và chức năng của các tầng

Yêu cầu Sinh viên nắm vững

 • Nguyên tắc chuẩn hóa và phân tầng mạng máy tính
 • Mô hình OSI
 • Vài trò và chức năng của các tầng trong mô hình OSI

hình OSI gồm 7 tầng giao thức với các nguyên tắc sau

 • Các tầng có tính độc lập tương đối với nhau thực hiện các chức năng riêng biệt
 • Cho phép thay đổi chức năng hoặc giao thức trong một tầng không làm ảnh hưởng đến các tầng khác.
 • Có thể chia một tầng thành các tầng con khi cần thiết.
 • Cho phép huỷ bỏ các tầng con nếu thấy không cần thiết.
 • Bảo đảm liên kết cho nhiều hệ thống mạng khác nhau
 • Thích ứng với nhu cầu phát triển các công nghệ mới trong tương lai…

Chi tiết Slide Video Slide (sẽ xem được các hiệu ứng)

Chúc các bạn học tốt!

SHARE

LEAVE A REPLY