Giới thiệu Nội dung phần thực hành mạng máy tính

0

Mục tiêu của học phần Thực hành Mạng máy tính
Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:
 Bấm cáp, triển khai các loại phương tiện truyền dẫn,
 Cấu hình địa chỉ IP.
 Sử dụng được các thiết bị mạng thông dụng,
 Cài đặt và cấu hình mạng workgroup; quản lý người dùng, phân quyền, thiết lập
chính sách, quản lý một số dịch vụ mạng.
Mô tả vắn tắt nội dung học phần Thực hành Mạng máy tính
Học phần này gồm các nội dung sau:
 Cách thức bấm cáp mạng;
 Cấu hình địa chỉ IP tĩnh và động;
 Các dòng lệnh cơ bản quản lý mạng;
 Cấu hình cơ bản với các thiết bị mạng cơ bản Hub, Switch, Router, Access point
 Cài đặt và cấu hình mạng workgroup; quản lý người dùng, phân quyền, thiết lập chính sách,…
 Kết nối giữa các thiết bị và quản trị một số dịch vụ trong mạng máy tính

Đề cương chi tiết của học phần:

Chương 1. Cài đặt hệ điều hành
1.1. Cài đặt OS
1.2. Cài đặt Driver
1.3. Cài đặt ứng dụng
1.4. Cài đặt các thiết bị ngoại vi

Chương 2. Hoạch định địa chỉ IP
2.1. Lựa chọn dãy IP thích hợp
2.2. Chia IP
2.3. Cấu hình IP tĩnh
2.4. Cấu hình IP động

Chương 3. Thi công mạng
3.1. Vẽ sơ đồ mạng
3.2. Thi công theo sơ đồ mạng
3.3. Bấm cáp mạng
3.4. Cấu hình Router
3.5. Cấu hình Switch
3.6. Cấu hình Access Point

Chương 4. Quản trị tài khoản và chính sách cục bộ
4.1. Quản trị tải khoản user
4.2. Quản trị tải khoản group
4.3. Quản trị Group Policy
4.4. Thiết lập các chính sách quản lý

Chương 5. Quản trị tài nguyên mạng
5.1 Quản trị quyền truy xuất tài nguyên: Shared và NTFS
5.2 Triển khai File Server với dịch vụ DFS
5.3 Bảo mật dữ liệu vói EFS
5.4 Chia sẻ, phân quyền máy in qua mạng

Chương 6. Chẩn đoán và xử lý sự cố mạng
6.1 Các nguyên tắc chuẩn đoán và xử lý sự cố
6.2 Lỗi phần cứng
6.3 Lỗi phần mềm
6.4 Các lỗi về IP
6.5 Lỗi về các bộ giao thức
6.6 Lỗi vể Local Policy

SHARE

LEAVE A REPLY