Tuesday, June 2, 2020
Tags Bài tập Thuật toán Quinlan

Tag: Bài tập Thuật toán Quinlan

Thuật toán Quinlan – Bài tập (tiếp theo)

Để tiếp tục ví dụ cho giải thuật (Thuật toán) Quinlan. Ta làm một số ví dụ sau: Bài 4: Dựa vào bảng mô tả, hãy...