Monday, June 1, 2020
Tags Các bước xây dựng Read-Only Domain Controller

Tag: Các bước xây dựng Read-Only Domain Controller

Xây dựng Read-Only Domain Controller trên Windows Server 2016

I. Giới thiệu Hiện nay các chi nhánh của công ty đều sử dụng Additional Domain Controller trên nền Windows Server 2016 để phục vụ...