Sunday, May 31, 2020
Tags Các thành phần trong Directory Services

Tag: Các thành phần trong Directory Services

Tổng Quan Về Active Directory

Active Directory là một sự ứng dụng của Directory Service, được tích hợp vào trong họ các phiên bản Windows Server, được xem như...