Sunday, May 31, 2020
Tags Các tình huống cần triển khai Additional Domain Controller

Tag: Các tình huống cần triển khai Additional Domain Controller

Xây dựng Additional Domain Controller trên Windows Server 2016/2012/2008/2003

Cài đặt và cấu hình Additional Domain Controller trên Windows Server 2016 sao cho máy Additional Domain Controller chạy song song với  Domain Controller...

Khi nào thì cần triển khai Additional Domain Controller ?

Additional Domain Controller (ADC) là gì? Tại sao ta cần phải có Additional Domain Controller (ADC) ? sao đây chúng ta cùng làm rõ...