Sunday, August 18, 2019
Tags Cách cài đặt POSTMAN trên Ubuntu 18.04 LTS

Tag: Cách cài đặt POSTMAN trên Ubuntu 18.04 LTS

Cách cài đặt POSTMAN trên Ubuntu 18.04 LTS

Postman hiểu đơn giản là một App Extensions - ứng dụng mở rộng. Nó giúp ta làm việc với các API, nhất là REST...