Thursday, June 4, 2020
Tags Cấu hình ILO quản trị từ xa

Tag: Cấu hình ILO quản trị từ xa

Cài đặt và quản trị máy chủ HP​

Hướng dẫn cấu hình máy chủ HP DL180 G9 A.    Cấu hình ILO quản trị từ xa ILO – viết tắt của Integrated Lights-Out công nghệ...