Sunday, May 31, 2020
Tags Cấu trúc vật lý của Active Directory

Tag: Cấu trúc vật lý của Active Directory

Tổng Quan Về Active Directory

Active Directory là một sự ứng dụng của Directory Service, được tích hợp vào trong họ các phiên bản Windows Server, được xem như...