Sunday, May 31, 2020
Tags Child Domain Controller

Tag: Child Domain Controller

Triển khai Child Domain Controller trên Window Server 2012

Mô hình Triển khai Child Domain Controller trên Window Server 2012 Các bước chính xây dựng Child Domain Controller (CDC) Bước 1. Đặt IP tĩnh cho máy chọn...