Thursday, July 18, 2019
Tags Chuoi trong c

Tag: chuoi trong c

Chuỗi là gì? Hàm nhập xuất chuỗi trong C/C++

Trong ngôn ngữ lập trình C không có kiểu dữ liệu chuỗi mà chuỗi trong C là một dãy các kí tự kiểu char....