Sunday, May 31, 2020
Tags Code giải Phương trình bậc hai

Tag: code giải Phương trình bậc hai

Phương trình bậc hai

Bài toán:  Giải phương trình bậc 2 ax2 + bx +c=0 Input: Nhập vào 3 số: a,b,c Xử lý: Nếu a=0: Nếu b=cũng bằng 0 thì xuất ra cho...