Sunday, May 31, 2020
Tags DAG Exchange 2013

Tag: DAG Exchange 2013

Tổng quan về Mail Exchange Server 2013- Phần 2

3.4. Cấu hình tính năng HA cho Exchange 3.4.1. DAG trên Exchange 2013 HA ( High Avaibility ) là tính năng sẵn sàng cao , nếu...