Tuesday, June 2, 2020
Tags Dem so phan tu ton tai

Tag: dem so phan tu ton tai

Đếm số phần tử x

Bài toán: Đếm số phần tử x xuất hiện trong mảng Input:  mảng a có n phần tử Xử lý:  gán biến đếm=0 Duyệt mảng, tìm các...