Wednesday, July 17, 2019
Tags Disclosure of Sensitive Files

Tag: Disclosure of Sensitive Files

Web App Hacking: Sensitive Data Exposure – Disclosure of Sensitive Files

Find sensitive files Dữ liệu nhạy cảm ở đây chính là tập tin robots.txt của các ứng dụng web. Có thể với người dùng bình...