Wednesday, June 3, 2020
Tags Gain-entropy

Tag: Gain-entropy

Thuật toán cây quyết định C4.5

Thuật toán cây quyết định Thuật toán cây quyết định cho ra kết quả là một tập luật của những dữ liệu huấn luyện có...