Monday, June 1, 2020
Tags Giới thiệu mô hình 3 lớp

Tag: giới thiệu mô hình 3 lớp

Giới thiệu mô hình 3-layer ( 3 lớp)

Mô hình 3 lớp (3 – LAYER) là gì?

Giới thiệu mô hình 3-layer ( 3 lớp) Mô hình 3-layer gồm có 3 phần chính: – Presentation Layer (GUI): Lớp này có nhiệm vụ...