Tìm số chẵn lớn nhất/nhỏ nhất trong mảng

1

Bài toán: Tìm số chẵn lớn nhất/nhỏ nhất trong mảng số nguyên

Input: mảng a có n phần tử

Xử lý:  duyệt mảng, tìm vị trí chẵn đầu tiên trong mạng

Giữ lại vị trí vừa mới tìm được, rồi thoát khỏi vòng lặp

Nếu duyệt hết mảng mà không tìm được số chẵn thì trả về giá trị -1

Nếu tìm được số chẵn thì gán vị trí đó

Duyệt mảng từ vị trí phần tử chẵn đầu tiên + 1 đến hết mảng

Nều là giá trị chẵn và giá trị chẵn lớn hơn/nhỏ hơn giá trị chẵn đầu tiên tìm được thì cập nhật lại giá trị vừa tìm được, duyệt đến hết mảng sẽ tìm được giá trị chẵn lớn nhất/nhỏ nhất

Output: mảng không có giá trị chẵn -1, giá trị chẵn lớn nhất/nhỏ nhất trong mảng

Hàm tìm giá trị chẵn lớn nhất

Ví dụ: n=6

a[0]=5;a[1]=8;a[2]=7;a[3]=23;a[4]=12;a[5]=10

Hàm tìm giá trị chẵn nhỏ nhất

Chương trình tìm giá trị lớn nhất/nhỏ nhất trong mảng

Mình chia sẽ code này đê các bạn tham khảo các vấn đề tương tự. Tuy nhiên các bạn nên tự làm lại, đừng nên copy. Nếu gặp vấn đề gì khó khăn, hoặc thắc mắc gì, các bạn có thể đặt câu hỏi ở cuối bài. Mình sẽ giải đáp.

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:Tìm số chẵn/lẻ âm nhỏ nhất trong mảng

1 COMMENT

  1. trình bày thuật toán (bao gồm:input-output-process-bộ giữ liệu test) để tìm số chẵn lớn nhất của một dãy n số gồm:x1,x2,…,xn.

LEAVE A REPLY