Đếm xem có bao nhiêu từ trong xâu s

0

Bài toán: Đếm xem có bao nhiêu từ trong xâu s

Input: chuỗi s

Xử lý: Gán đếm=0

Duyệt chuỗi, nếu s[i] là khoản trắng và s[i+1] khác khoản trắng thì tăng đếm +1

Nhưng như vậy thì từ đầu tiên không có khoản trắng thì sao?

Ví dụ: Le   Cong   Danh nó sẽ đếm được 2 từ

Vậy nếu s[0] khác khoản trắng thì dem=1 còn nếu nó có khoản trắng thì vòng lặp trên nó sẽ duyệt qua

output: đếm

Hàm đếm số từ

Chương trình

Mình chia sẽ code này đê các bạn tham khảo các vấn đề tương tự. Tuy nhiên các bạn nên tự làm lại, đừng nên copy. Nếu gặp vấn đề gì khó khăn, hoặc thắc mắc gì, các bạn có thể đặt câu hỏi ở cuối bài. Mình sẽ giải đáp.

Chúc các bạn thành công!

LEAVE A REPLY