Thêm/Xóa phần tử trên mảng một chiều

7

Trong các bài viết trước chúng ta đã làm quen với các kiến thức về mảng một chiều. Các bạn có thể xem lại các bài viết này ở link bên dưới. Hôm nay chúng ta tiếp tục làm quen với thao tác, thêm, xóa phần tử trên mảng.

 1. Hướng dẫn Dev-C++ căn bản hoặc  Hướng dẫn Tạo Project Visual C++ trong Visual Studio 2012
 2. Lý thuyết Mảng một chiều
 3. Duyệt mảng một chiều
 4. Nhập xuất mảng một chiều

Hàm Thêm vào mảng một giá trị x tại vị trí vt (kiểm tra tính hợp lệ của vt)

 • Kiểm tra nếu k ∈[0, n] thì:
  • Dời các phần tử từ vị trí n-1 đến k lùi lại 1 vị trí.
  • Thêm x vào vị trí thứ k của mảng, tăng n thêm 1.

Hàm Xóa khỏi mảng một giá trị x

Để xóa một phần tử trong mảng ta phải Kiểm tra nếu x có tồn tại trong mảng thì:

 • Dời các phần tử sau x tới 1 vị trí.
 • Giảm n bớt 1.

 

SHARE
Chia sẽ để cùng phát triển

7 COMMENTS

 1. [Hàm tìm phần t]:
  Nếu mà trong mảng có hai phần tử muốn tìm thì làm sao ạ?

  [Hàm xóa phần tử]
  Nếu trong mảng có hai phần tử giống nhau mà xóa thì như thế nào ạ?

  • #include “stdafx.h”
   #include
   using namespace std;
   int ktra(int a[], int n,int x)
   {
   for (int i = 0;i<n;i++)
   {
   if (a[i] == x)return i;
   }
   return -1;
   }
   void xoa(int a[], int &n, int x)
   {
   int m;
   int k = ktra(a, n, x);
   if(k!=-1)
   {
   for (int i = k;i> n >> x;
   k = n;
   for (int i = 0;i > a[i];
   }
   m = ktra(a, n, x);
   if (m == -1)cout << "Khong co trong mang.";
   else
   {
   for (int i = 0;i < k;i++)
   {
   xoa(a, n, x);
   }
   for (int i = 0;i < n;i++)
   {
   cout << a[i] << " ";
   }
   }
   system("pause");
   return 0;
   }
   Đây là code xóa phần tử x ( có bao nhiêu x xóa hết) trong mảng và xuất ra mảng mới.

 2. code như ad thì nếu vị cuối cùng của mảng là vị trí cần xóa … thì máy tính sẽ bị bốc khói khi chạy vì không tồn tại giá trị của a[i+1];

LEAVE A REPLY