Sunday, August 18, 2019
Tags Cấu trúc mô tả một điểm trên tọa độ xOy

Tag: Cấu trúc mô tả một điểm trên tọa độ xOy

Cấu trúc mô tả một điểm trên tọa độ xOy

Bài toán: Khai báo một cấu trúc mô tả một điểm trên tọa độ xOy.  Sau đó viết hàm thực hiện các chức năng sau: ...