Monday, June 1, 2020
Tags Chuyển đổi nhanh cơ số trong C#

Tag: Chuyển đổi nhanh cơ số trong C#

csharp

Chuyển đổi nhanh cơ số trong C#

Đọc document ở trang MSDN của Microsoft, tôi phát hiện ra một cái hay của phương thức Convert.ToString() quen thuộc. Một dạng overload của...