Wednesday, June 3, 2020
Tags Các thuộc tính trong csharp

Tag: Các thuộc tính trong csharp

csharp

Attributes trong C#

Attribute là một thẻ khai báo được sử dụng để truyền tải thông tin thời gian chạy về các hành vi của các yếu...